غزل حافظ - هرچند که پیر و خسته دل و ناتون شدم

برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین گذری بر اشعار ارزشمند حافظ شیرازی با ماهمراه باشید ...
https://tarikhema.org/ganj/hafez/ghazal/1