سخنان ناب و کمتر دیده شده ی امام خمینی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان سال 1362

سخنان ناب و کمتر دیده شده ی امام خمینی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان سال 1362