سوله سازی در کرمان - 22220266-021

کرمان آن قدر زیر ساخت صنعتی خوبی دارد و آن قدر جا برای رشد صنعت این منطقه فراهم است که صحبت از سوله سازی کرمان ، به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل می گردد. استان کرمان به لحاظ وسعت، پهناورترین استان کشور قلمداد می شود که در جنوب شرقی ایران قرار دارد که با توجهات ویژه در دو دهه اخیر، فاصله چندانی با تبدیل شدن به یکی از قطبهای بزرگ صنعت کشور ندارد.
بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/