اصول کار فلزیاب برای تفکیک طلا

اصول کار فلزیاب برای تفکیک طلا
اصول کار فلزیاب برای تفکیک طلا GOLD مشخص نمودن طلا در شرایط گوناگون میباشد و این شرایط گوناگون از دید فلزیاب VISION METAL DETECTOR متفاوت است و دید فلزیاب برای تفکیک طلا با نوع طراحی مدار ان فلزیاب مرتبط است و اصول تفکیک طلا یا انواع فلزات در فلزیاب بنابر جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE به انجام میرسد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34