پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه فکری - شامل 130 صفحه

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه فکری - شامل 130 صفحه
✅فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4- چارچوب نظري
1-5- اهداف تحقیق
1-6- سوالات تحقیق
1- 7- روش تحقیق
1-8- روش گردآوری اطلاعات و داده ها
1- 9- جامعه آماری
1-10- روش نمونه گیری
1- 11- قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی:
قلمرو مکانی:
1-12- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها
1-13- نوآوری تحقیق
1-14- تعاریف نظری و عملیاتی واژگان
الف) تعاریف نظری
ب) تعریف عملیاتی واژه‌ها
خلاصه فصل
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- ادبیات مربوط به سرمایه فکری
2-1-1- معرفی سرمايه فكري
2-1-2- تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری
2-1-3- جايگاه سرمايه فكري در ميان جنبش‌هاي مختلف
2-1-4- اندازه‌گيري و گزارش‌دهي سرمايه فكري
2-1-5- سازماندهي سرمايه فكري
2-1-6- مروري اجمالي بر تحقيقات تجربي سرمايه فكري درسطح ملي و بين المللي
2-1-7- معرفی مدل‌هاي مختلف سرمایه فکري
2-1-7-1- مدل ادوینسون و مالون
2-1-7-2- مدل بروکینگ
2-1-7-3- مدل روس و همكاران
2-1-7-4- مدل استيوارت
2-1-7-5- مدل ساليوان
2-1-7-6- مدل بونفرر
2-1-7-8- مدل بنتیس
2-1-7-9- مدل هانس و لاواندال
2-1-7-10- مدل لین
2-1-8- ابعاد سرمایه فکري بر اساس مدل‌هاي ارائه شده
2-1-8-1- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل ادوینسون و مالون
2-1-8-2- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل بروکینگ
2-1-8-3- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل روس و همکاران
2-1-8-4- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل استیوارت
2-1-8-5- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل سالیوان
2-1-8-6- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل بونفرر
2-1-8-7- ابعاد سرمایه فکري بر اساس مدل بنتیس
2-1-8-8- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل هانس و لاواندال
2-1-8-9- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل لین
2-1-9- انتخاب مدل مورد استفاده و دلیل انتخاب
2-1-10- پیشینه پژوهش
2-1-11- مدل مفهومي تحقيق
تاریخچه بانک تجارت
خلاصه فصل دوم
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- روش تحقیق
3-2-1- تحقیق از لحاظ هدف
3-2-2- تحقیق از لحاظ ماهیت و روش
3-3- جامعه آماری
3-4- نمونه آماری
3-5- مراحل انجام تحقیق
3-6- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
3-6-1- مطالعات کتابخانه‌ای
3-6-2- پرسشنامه
3-7- مدل تحلیلی تحقیق
3-8- روایی و پایایی ابزار سنجش
3-8-1 روایی پرسشنامه
3-8-2- پایایی پرسشنامه
3-9- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
3-10- اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی
3-11- مراحل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
3-12- معرفی نرم افزار Expert choice
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه
4-2- بخش اول: آمارتوصیفی
4-2-1- جداول و نمودارهاي شاخص‌هاي جمعيت شناختي
4-2-1-1- جنسیت
4-2-1-2- سن
4-2-1-3- تحصیلات
4-2-1-4- سابقه خدمت
4-2-2- آمار توصیفی مربوط به مولفه‌ها و زیر مولفه‌های شناسایی شده
4-3- بخش ‌دوم: آمار استنباطی و تحلیل داده‌ها
4-3-1- نتایج رتبه‌بندی معیارها و زیرمعیارهای موثر بر مدیریت موفق سرمایه فکری
4-3-2- رتبه بندی ابعاد سه‌گانه مدیریت موفق سرمایه فکری در بانک تجارت
4-3-3- رتبه‌بندی شاخص‌های مربوط به هرکدام از ابعاد موثر بر مدیریت موفق سرمایه‌فکری
4-3-3-1- رتبه‌بندی شاخص‌های مربوط به بعد سرمایه انسانی
4-3-3-2- رتبه‌بندی شاخص‌های مربوط به بعد سرمایه ساختاری
4-3-3-3- رتبه‌بندی شاخص‌های مربوط به بعد سرمایه رابطه‌ای
4-3-3-4- مقایسه شاخص‌های عوامل اصلی از نظر مدیران، کارکنان و خبر‌گان
خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه
5-2- خلاصه یافته‌های پژوهش
5-2-1- پاسخ به سوالات تحقیق
5-3- پیشنهادها
5-3-1- پیشنهاد‌ها با توجه به سوالات اصلی تحقیق
5-3-2- پیشنهاد به پژوهشگران آینده
5-4- محدودیت‌های پژوهش
منابع و مآخذ
پیوست ها
✅جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
https://bit.ly/2RxGCdi