شرایط معافیت پزشکی

معافیت پزشکی یکی از انواع معافیت هایی می باشد که افراد با دارا بودن آن می توانند به صورت دائم و همیشگی از خدمت سربازی معاف شوند.
بر اساس قوانین مربوطه، اگر شخصی دارای مشکلات روحی و یا جسمی غیر قابل بازگشت باشد، براساس قوانین و شرایط معافیت سربازی 99 می تواند معافیت دریافت کرده و برای دریافت کارت خود اقدام کند.
https://rastinmoshaver.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/