اگر احساس غمگینی و تنهایی می کنید

یک سری روش های مثبتی برای مقابله با احساس غمگینی وجود دارند که عبارتند از:

توجه کردن به احساسی که دارید و دلیل آن. شناخت عواطفتان به شما کمک می کند تا خودتان را بشناسید و بپذیرید. …
بهبود یافتن بعد از ناامیدی ها یا شکست ها. زمانی که شرایط موجود مطلوب نباشند، تسلیم نشوید. …
تفکر مثبتی داشته باشید. …
در مورد راه حل های ممکن فکر کنید. …
حمایت مورد نیازتان را دریافت کنید.
خودتان را در وضعیت روانی مثبتی قرار دهید.