دوربین مخفی " حراجی ".

اندیشمندی می گوید :
تا وقتی که عدّه ای ، برای فریب خوردن ،
وجود داشته باشند ؛ گروهی نیز ،
برای فریب دادن ، وجود خواهند داشت ! .
ببینید .