پوشش بیمه سلامت در زمینه کرونا

دکتر الهامی معاون دفتر خدمات تخصصی بیمه سلامت گفت: کلیه دارو‌هایی که تاثیرشان بر کرونا به اثبات رسیده، آزمایش‌های تشخیصی وخدمات بستری و سرپایی این بیماری شامل بیمه سلامت می‌شوند.