نمایش گروه اعجوبه های کوچک در برنامه عصر جدید

اجرای حرکات نمایشی و بسیار زیبا گروه اعجوبه های کوچک در برنامه عصر جدید