تاثیر دیابت و چاقی و سیگار بر جراحی تعویض مفصل ران

دیابت یا بیماری قند، چاقی و وزن زیاد و مصرف سیگار و مواد مخدر میتوانند احتمال بروز مشکلات و عوارض احتمالی بعد از جراحی تعویض مفصل ران را افزایش دهند.
امروز در مورد تاثیر این سه بیماری بر روی جراحی تعویض مفصل ران و لگن صحبت میکنم.