فایل پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت زمان بر خود تنظیمی یادگیری دانش آموزان پیش دانشگاهی

 متن کامل فایل پایان نامه رشته روانشناسی دانشکده روان شناسی فایل پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد    (M.A) رشته روان شناسی شخصیت موضوع …
دانلود از لینک زیر:

فایل پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت زمان بر خود تنظیمی یادگیری دانش آموزان پیش دانشگاهی