دستگاه ابکاری فانتاکروم -دستگاه مخمل پاش دیجیتالی -هیدروگرافیک

تولید دستگاه مخمل پاش : مخمل پاشی تمام اجسام با استفاده از دو روش چسب پاشی ومخمل پاشی
تولید دستگاه ابکاری : ابکاری اجسام با سه مرحله پرایمر- ابکاری-کوتینگ
تولید دستگاه هیدروگرافیک وتامین کننده مواد مصرفی
09362022208
09301313308
حقیقی