دانلود پاورپوینت طراحی سيستم ارزيابی ريسك و مديريت بحران در بخش حمل و نقل ريلی - 65 اسلاید

دانلود پاورپوینت طراحی سيستم ارزيابی ريسك و مديريت بحران در بخش حمل و نقل ريلی - 65 اسلاید
فهرست مطالب:
فهرست مطالب:
بيان مساله
اهداف پروژه
ساختار روش ها و ابزارهاي پروژه
بررسي وضع موجود اداره كل راه آهن تهران
بررسي هاي انجام شده جهت شناسايي وضع موجود
عمده ترين تغييرات صورت گرفته در اداره کل راه آهن تهران براي تبديل به فرآيند مديريت ريسك پروژه هاي راه آهن
نحوه شناسايي خطرات
شناسايي خطرات از طريق بازديد از كليه ايستگاهها و خطوط
شناسايي خطرات از طريق بررسي حوادث گذشته
تدوين روش اجرايي ارزيابي ريسك بر اساس مدل طراحي شده
دليل انتخاب روش FMEA
روش اجرايي نحوه شناسايي خطر و ارزيابي ريسك در اداره كل راه آهن تهران
تعيين سطوح قابل قبول براي ريسک ها
اهداف و برنامه ها، اقدامات كنترلي و اصلاحي مخاطرات
جمع بندي ارزيابي و مديريت ريسك
1-4-طرح ريزي سيستم HSE
ايجاد ساختار سازماني HSE در اداره کل راه آهن تهران
از لینک زیر دانلود کنید:
https://hdaneshjoo.com/product/42094/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%83-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%D9%8A%D9%84%DB%8C