شغلت چیه به زبان انگلیسی

What's your job? شغلتون چیه؟
What do you do ? کارت چیه؟
What's your occupation?
حرفه ات چیه؟
بهاره مسائلی کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
10سال سابقه تدریس در آموزشگاهای مختلف اصفهان از جمله آموزشگاه رشد ،نیکان،ثریا،پارمیس،زبانسرا،مدرس "مکالمه زبان انگلیسی در اصفهان
" جهاددانشگاهی و همینطور در مدارس علیه،نوید و سما به عنوان مدرس