آموزش تعویض کاغذکش پرینتر

وظیفه "کاغذ کش پرینتر کانن" وارد کردن کاغذ به داخل دستگاه است. زمانی که فرایند انتقال دستور از سیستم به دستگاه پرینتر صورت می پذیرد، کاغذ کش ها اولین قطعه ای هستند که در فرایند چاپ درگیر می شوند.

"نمایندگی پرینتر کانن"