مقاله «گذری بر شیوه‌های نقد در جهان و ایران»/ خانه داستان چوک

گنجینۀ ماندگار، شماره 17
کانون فرهنگی چوک و خانه داستان چوک
مقاله «گذری بر شیوه‌های نقد در جهان و ایران»
نویسنده «سحر قنبری»
گوینده «آناهیت روحانی»
تهیه و تنظیم: مهدی رضایی و مریم بستان‌بان
خانه داستان چوک، پایگاه فرهیختگان.
کانال کانون فرهنگی چوک t.me/chookasosiation
خانه ویراستاران چوک t.me/virastaranchook
سایت کانون فرهنگی چوک www.chouk.ir
سایت آموزشی خانه داستان چوک www.khanehdastan.ir
اینستاگرام کانون فرهنگی چوک kanonefarhangiechook