گوینده شبکه خبر کرونا را شکست داد

گوینده ورزشی شبکه خبر گفت: یک بی دقتی و بی احتیاطی موجب درگیری با ویروس کرونا شد.