دکترفخرالدین سیفی، به جوانان اعتماد کنید ...

✅به جوانان اعتماد کنید ✅هرجا به نسل جوان اعتماد کردیم و حداقل امکانات را ، در اختیارش گذاشتیم، پیش رفتیم.
✅گزینه قطعی ملت ایران در مواجهه با دشمن، مقاومت در همه زمینه هاست و اعتماد به جوانان می باشد. ✅شما مردم عزیز به جوانان اعت ماد دارید ؟؟ .‌✅شما مردم عزیز به جوانان اعتماد دارید ؟؟ .‌
اینستاگرام :drfakhredinseyfi@ .‌
وب سایت :fakhredinseyfi.com .