تشییع جنازه ست !!! .

در بعضی از نقاط جهان ، همانند این نمونه ،
در آفریقا ، تشییع فرد متوفّی ،
مطابق اعتقادات شهروندانشان ،
اصطلاحاً ، " تشییع شادمانانه " است .
این قیبل کشورها ، مرگ را ،
خروج از جهانی تنگ و غمبار ،
به دنیایی وسیع و شاد می دانند ،
و به همین دلیل ، مردگان را ،
به این صورت ، تشییع می کنند .