صادق داروبرد
صادق داروبرد سفيدابه سيتی
گر حال تو همچون من اشفته خرام گر خواهش دل های منو تو بی حسابم