سانیو
رز آبی ... خلاصه ای است از زیبا ترین داستان تراژدی