اگر جای ماه با دیگر سیاره ها عوض می شد

قدرت خدای متعال رو ببین، که چگونه منظومۀ شمسی و کهکشان هارو مدیریت میکنه