توانایی جذب عشق و عشق ورزی با قدرت ضمیر ناخودآگاه

"عشق"
فایل پیام های پنهان عشق و رابطه ابزاری بسیار موثر و توانا در ایجاد یک شخصیت توانا و جذاب در عشق ، عشق پذیری و عشق ورزی است و شما را به فردی آماده و ایده آل برای برقراری رابطه و ساختن رابطه ای عاشقانه و عمیق تبدیل می کند.