انگشت روی صورت ماه : شاعر منصور خورشیدی با آوای نیلوفر

۱ –
هوش لبریز از تفکر ناگاه
درهم می ریزدم در هوایی
که شکل دیگر نام
روی عصب های خاک
پیمانه می شود

۲ –
انگشت روی صورت ماه که می گذاری
هزار سیب کال
سقوط می کند
روی اندیشه ی شیطان
وقتی چشم از مصیبت وسوسه ها
عفت آفتاب را سیاه می بیند

۳ – قیامت خنده ها
از لبان تو دور می شود
اینک که پرندگان
میان ابرهای مهاجم
پرواز به پندار آسمان می سپارند

۴ –
تا نفس در نفس باد
شادمانه جنب علف های مست می رقصی
اندوه آسمان
میان امیران دشت
منتشر می شود

۵ –
طلوع فاصله در پوست سیب
عصب آب را در امتداد رود
تا می کند
صخره با طعم سرخ
آهسته روی پلک مار به خواب می رود


منصور خورشیدی


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x