بیان قاعده فراغ و تجاوز (لطفا وسواسی ها گوش کنند)

بهترين سايت جهت پاسخگويي به شبهات وهابيت و اهل سنت عليه مذهب شيعه http://valiasr-aj.com
http://pershia777.blogfa.com/