بارش اولین برف زمستانی در تفلیس پایتخت گرجستان

بارش اولین برف زمستانی در تفلیس پایتخت گرجستان در روز هشتم دسامبر و در نزدیکی ایام کریسمس در گرجستان که باعث خوشحالی مردم تفلیس شد .... خیابان آقماشنبلی تفلیس - گزارش از سام جورجیا
http://samgeorgia.ir/rustaveli-avenue-tbilisi/