گل های بازی ایران و پاناما 18 آبان

دیدار : ایران – پاناما
http://kelaketha.com/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/
مکان : ورزشگاه UPC آرنا (شهر گراتس)

تاریخ برگزاری : 18 آبان 96 (پنج شنبه)

ساعت دیدار : 22 به وقت تهران