بیانات ارزشمند امام خامنه‌ای در مورد تکفیری‌ها

آمریکا نتوانست درقضیه هسته‌ای ایران را به زانو درآورد/ جریان تکفیر کاملا در جهت اهداف استکبار است،