کوادکوپتر MJX X101 با امکان نصب دودوربین |ایستگاه پرواز

اگر دوست دارید با هزینه کم دوربین حرفه ای خود را به پرواز در آورید، فروشگاه ایستگاه پرواز را ببینید. http://www.flystation.ir
https://www.flystation.ir/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%DB%8C/%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1-MJX-X101