آدم باید بحث کنه که به نتیجه برسه

تا حالا اینجوری بهش فکر نکرده بودم ... چند کلامی از مهدی ملکی