بررسی انواع ارتباط با دیگران (ارتباط پدرانه)

اگر نسبت به فرد مقابل خود یک نوع حس عقل کل را داشته باشیم، فرد دیگر پیش شما نمی آید. در ارتباط والدینی فرد احساس برتری می کند و فکر می کند باید نصیحت کند و دیگران از او اطاعت کنند و این رابطه... اینگونه افراد آرامش ندارند چون...