کاهش آرامش روانی بر اثر ارتباطات بیش از حد

سلامت و آرامش ما در تعادل در ارتباط وجود دارد؛ هر جا که ارتباط از مرز اعتدال بگذرد آرامش نیز از بین می رود. کسانی که صمیمیت را از حد می گذرانند، در واقع به دیگران اجازه دخالت در کارهای خود را می دهند و در نتیجه...