آرامش روانی بر اثر ارتباط مناسب با دیگران

گاهی دوست خود را می بینید و حال خوبی پیدا می کنید، و گاهی فردی را می بینید که ممکن است حالتان بد شود و حتی تا یک روز حالتان گرفته باشد. پس ارتباط، مدل ارتباط و نحوه ارتباط تاثیر می گذارد بر روی اینکه فرد فشار روانی تجربه کند و یا آرامش روانی.