کاهش اعتماد به نفس به خاطر تخلف و گناه

یک نکته روانشناختی جالب در ارتباط با نسل جوان وجود دارد؛ افرادی که به سراغ لذت های نادرست می روند، بر اساس تحقیقات احساس گناه در فرد به وجود می آید و فرد را درگیر خود می کند و فرد عزت نفس خود را از دست می دهد و...