بهترین متخصص ارتودنسی 3

با مرتب شدن دندان ها وبسته شدن فضاها با ارتودنسی سیم ارتودنسی از آخر دستگاه خارج می شود و باعث آزردگی گونه می شود و راه حل آن دکتر فرهاد صدرالدینی متخصص ارتودنسیwww.drsadreddini.ir