نیاز انسان به لذت

اصل نیاز انسان به لذت یم اصل ثابت و مشخص است. در روایات از راه های رسیدن به لذت حلال نیز صحبت شده است. در روانشناسی نیز می گویند برای اینکه سیستم بدن عملکرد خوبی داشته باشد...