لذت و هیجان های مجازی

انسان ها به سمتی می روند که تمام لذت ها را در فضای مجازی تجربه کنند. این فضای مجازی تنوع دارد ولی هیجان واقعی ندارد؛ هیجان واقعی مثل باران و طراوت بهاری که با بیرون رفتن از خانه حاصل می شود؛ اما هنگامی که در یک مستند باران را می بینید...