بهترین ورزش

منظور از ورزش یکی از این سه گروه ورزشی است: ورزش های عمومی، تفریحی و رسمی. ورزش های عمومی مثل نرمش کردن و پیاده روی؛ روایتی از پیامبر است که می گویند بهترین چیزی که با آن درمان می شوید پیاده روی است. ورزش های تفریحی مثل ورزش هایی که با توپ انجام میگیرد و ...