مشکلات کم تحرکی

جامعه ما با مشکل دیگری به نام فقر حرکتی رو به رو شده است. فقر حرکتی یعنی آدم ها ساعت ها یک جا نشسته اند؛ برای مثال مشغول تماشای تلویزیون، یا مشغول کار با گوشی، یا کارشان بدون تحرک است و یا... فقر حرکتی عوارضی مثل پوکی استخوان، اضافه وزن، دیابت و نیز مشکل روانشناختی و ... دارد. مشکل روانشناختی اینطور تحلیل می شود که...