متمرکز کردن ذهن قبل از خواب

در هنگام کتاب خواندن یه اتفاق خوب و یک اتفاق بد می افتد.
زمانی که می خواهید بخوابید ، ابتدا بشینید و کتاب بخوانید وذهن خود را بر روی آن مطلب متمرکز کنید و بعد دراز بکشید ، زیرا در حالت خوابیده مغز دو فرمان به مغز می دهد و...