رعایت قوانین مهم قبل از خواب(3)

قانون سوم : بهداشت خواب؛ یعنی زمانی که تصمیم میگیرد یازده شب بخوابید و پنج صبح بیدار شوید ، بدن سیستم طبیعی و منظم خود را به دست می آورد و آرامش شما نیز بیشتر است.
بخشی از بهداشت خواب، تشریفات خواب است؛ یعنی ...