خواب کافی چند ساعت است؟

خواب کافی یک معیار دارد.
موسسه بین المللی خواب در آمریکا پارسال اعلام کرد با توجه به فضای زندگی امروز ، یک فرد بالغ ۹ ساعت و ربع نیاز به خواب دارد.
ولی این امکان پذیر نیست، خوابیدن در هر فردی متفاوت است.
معیار خوابیدن این است که...