تاثیرات خوابیدن زیاد

خواب زیاد در بدن تولید اسید لاکتیک می کند.
اسید لاکتیک در بدن این فرمان را می دهد که بدن هنوز نیاز به خواب دارد و هرچه فرد بیشتر بخوابد ، این اسید بیشتر ترشح می شود.