معایب و تاثیرات خوابیدن در روز

در روانشناسی می گویند وقتی افراد خواب شبانه خوبی داشته باشند، تا ۳۵ سالگی به خواب روز نیاز ندارند. بعد از ۳۵ سالگی با معده خالی و به مدت یک ساعت در روز می توانند بخوابند. کسالت خواب روز از آرامش آن بیشتر است، فشار عصبی بیشتری متحمل می شود چون...