تریلر The Surge از رایاگیم

جهت خرید این بازی به فروشگاه رایاگیم مراجعه کنید.