ثبت شرکت در گرجستان و قوانین مربوط به آن

ثبت شرکت در گرجستان و قوانین مربوط به آن از زبان مهندس سعید درویشی مدیر توسعه اقتصادی شرکت سام جورجیا
http://samgeorgia.ir/