پکیج محاسبات حرف اخر021660288126

مشاوره رایگان : 02166028126
http://www.harfeakher.org/shop/
http://www.harfeakher.org/product/%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%AE%D8%B1/
پک محاسبات سریع کنکور

DVD1:
جلسه اول: روش معکوس منتظری

DVD2:
جلسه دوم:روش فشرده منفی (صیاد)

DVD3:
جلسه سوم:روش فشرده مثبت و یکان

DVD4:
جلسه چهارم:ΔH