خبر گزاری بسیج گزارش می دهد: استعداد یابی فوتبال در باشگاه مقاومت تنگستان

موسوی مدیر و سرمربی باشگاه سپاهان مقاومت تنگستان از استعداد یابی فوتبال به کمک مجموعه سپاه و بسیج می گوید