۱۰ پیش بینی تلخ و شیرین ۲۰۵۰

۱۰ پیش بینی تلخ و شیرین ۲۰۵۰
سال ۲۰۵۰ ۳۳ سال دیگس و در این ۳۳ سال اتفاق های زیادی میتونه بیوفته. ما در این ویدئو ۱۰ پیش بینی احتمالی درباره کره زمین را شرح میدهیم